Logga in

Det Kihlmanska skrivbordet av Jacob Sjölin


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 6 – 9 december 2022


Nr 617 Det Kihlmanska skrivbordet av Jacob Sjölin Rokoko, Sverige. Utfört av Jacob Sjölin (verksam som mästare i Köping och Kungsör 1767-85/88). Färdigställt den 8 juni 1775. Baksargen bakom låda signerad med brännstämpel JAC:SIÖLIN KÖPING: No 5. Svängd bukig form. Överallt fanerat med alrot samt med skrivskiva i läder. Uppsats med åtta lådor samt skåpdörr med bakomliggande mindre låda och fackinredning. Sargen med tre lådor. Cabrioletsvängda ben. Beslag och nyckelskyltar i brännförgylld brons. L 120, B 79, H 95 cm.

UTROP

80.000 – 100.000 SEK
€ 7.400 – 9.000

PROVENIENS

Borgmästaren i Köping Eric Kihlman (1708-1784), därefter genom arv till nuvarande ägare.

LITTERATUR

Carin Thorsén, Jacob Siölin: en snäll förädlare av landets producter, 2014, skrivbordet avbildat och beskrivet s. 52‑53.


Fokus

Det Kihlmanska skrivbordet

Bland de eftertraktade alrotsmöbler vilka har producerats i Sverige intar auktionens skrivbord en tydlig särställning. Ett sant unikum i fransk rokoko utförd av den store Jacob Sjölin med alrotsfaner hämtade från de västmanländska alkärren invid Mälarens strand. En sådan möbel så väl belagd som den nu aktuella utförd med en sådan stilsäkerhet i den svenska provinsen sporrar säkert samlare och kännare av den svenska möbelkonsten.

Efter att ha tjänstgjort som lärling och gesäll hos snickaren och fabrikören Jonas Norling i Arboga och sedermera som verksgesäll hos dennes änka Catharina Thunander flyttade Jacob Sjölin till Köping för att öppna sin egen verkstad i oktober 1767.

Han kom här att bli en framträdande borgare i den lilla västmanländska handelsstaden. Bland hans anställda lärgossar utmärker sig Anders Andersson från Götlunda socken vilken han skrev kontrakt om tre år med vid samma tid som han öppnar i sin verkstad i den Wadstenska gården Första kvarteret No6 nuvarande Stora Gatan 7 i Köping. Anders Andersson tog sig namnet Lundelius efter sitt ursprung och stannade i Sjölins verkstad till 1774 då han reste till Stockholm och kom senare att bli en av Hauptepokens och den sengustavianska tidens mest framstånde Schatullmakare.

Ett exempel på vad som producerades i Sjölins verkstad kan hämtas från verkstadens stämpeljournal avseende året 1770 vilken finns bevarad. Där återfinner vi redovisa produktion för:

“7 fruntimmersbyråar à 108 daler kopparmynt”
“2 mansbyråar à 150 daler kopparmynt”
“ 1 mansbyrå av ek à 72 daler kopparmynt”
“ 14 tebord à 20‑30 daler kopparmynt”
“ 2 spelbord à 90 daler kopparmynt”
“ 1 spelbord à 72 daler kopparmynt”
“ 4 sockerlådor à 6‑7 daler kopparmynt”

Som en del av det merkantilistiska sena 1700-talssverige sändes professor Anders Gustaf Barchæus ut på en rad studieresor i landet. År 1772 besökte han Västmanland och Köping där han lämnar följande beskrivning över Sjölin och dennes verkstad.

“Denne handtwärkaren är en snäll förädlare af Landets producter; han gör Birauer, skrifbord och Te-bord af rätt wackra faconer. Han håller också tämmel. godt köp på sina varor, hwarföre han ock har fullt göra och beställningar ifrån orterna omkring, ja äfwen ifrån Stockholm. På wärkstaden håller han nu 2:ne Gesäller och 2:ne gåssar.

För en wäl arbetad Fruentimmers Bireau, utan beslag, med Alm-. Ahl- och Plommonträs inläggningar, begär han 25 Plåtar. för ett Eke-skrif-bord med afsättning ofwanpå, bestående af några rum och 2:ne lådor, samt med 3:ne lådor under skifwan; 12 plåtar.

Den meriten har hans arbeten att äga en wacker glants, som icke förgår eller skämmes af kallt el. hett watn m.m. Fläckarna kunna twättas bårt, allena brännwin tål det icke. Denna glants kommer af en Fernissa, då han blandar med så starkt destillerat brännwin att af 4 el. 5 kannor blifwer allenast en öfrig.

Tillgång på trädsorter är för honom något swår, hwilket är ett betydeligt hinder. Alm är det enda, som han med lätthet lärer få ifrån Kungs-Barkarö, samt från holmarna däromkring i Mälaren, hwarest han till ynighet skall finna, men ahlrötter måste han sjelf söka sig ute på Landet, emedan han ej tror Allmogen att kunna välja dem, som äro dugliga. Men wärst är det att han icke har tillgång på Eketräd, i synnerhet på större stycken, däraf sådana, som behöfwas till bords-fötter m.m.”

I sin redogörelse uppger Barchæus också att Sjölin gör “Ekeskrifbord med afsättning ofvanpå”. Något signerat skrivbord i ek finns dock ej dokumenterat i forskningen. Det nu aktuella skrivbordet är till författarens kännedom det enda belagda signerade exemplaret. Bordets beställare var Köpings borgmästare Eric Kihlman vilket visar på Sjölins lokala betydelse då han fick äran att tillverka för stadens högste representant. Enligt en medföljande avskrift från Kihlmans testamente beskriver det:

“Detta skrivbord med sexton därtill hörande lådor och inlagt med alrötter har jag låtit förfärdiga i Köpings stad och själv nyttjat det alltsedan d. 8 juni 1775 samt idag skänkt detsamma till min älskeligt kära son, vice häradshövding herr Fredrik Adolph Kihlman med vänligt förbehåll, att han icke under dess levnad får det föryttra, utan begagna sig av det såsom en kär åminnelse efter mig.” 

Möbeln har senare gått i arv inom familjen och nu erbjuds en unik möjlighet att förvärva en bit svensk möbelhistoria.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information